BrickTom

Meble           Płytki z cegły

 c  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bricktom.pl z 10.03.2017


I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod stroną www.bricktom.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy działający pod adresem www.bricktom.pl, prowadzony jest przez Tomasz Arndt, Bagienica 15, 89-520 Gostycyn

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

1.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. 

1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bricktom.pl.

1.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

II. Oferowany produkt

2.1 Cegła i wytworzone z niej płytki pochodzą z XIX i XX wieku z obiektów mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej. Cegła oraz otrzymane z niej płytki nie są rozmiarowo równe ze względu na dawny proces produkcji oraz używania do budowy różnych ich rodzaji. Wymiary oferowanych cegieł i płytek: długość 24cm-28cm. wysokość 6cm - 7,5cm. szerokość cegły 12cm-14cm. grubość płytek ustalana indywidualnie.

2.2 Cegły i uzyskane z nich płytki nie są segregowane rozmiarem ani kolorystycznie, mogą posiadać przebarwienia, wyszczerbienia, ubytki, pęknięcia oraz nieduże ilości zaprawy lub tynku.

2.3 Są oczyszczane ręcznie, a w niektórych przypadkach mechanicznie, w końcowym procesie czyszczenia są myte ciśnieniowo w związku z czym otrzymane produkty mogą być delikatnie wilgotne.

2.4 Ze względu na właściwości fizyczne oraz wiekowość starej cegły dopuszcza się pęknięcia płytek w czasie transportu do ilośći 10% zamawianej ilości co Kupujący w trakcie zamawiania w pełni akceptuje.

2.5 Metr kwadratowy płytek liczony jest z fugą ok.1 cm.

2.6 Metr bieżący narożników liczony jest z fugą ok. 1 cm.

2.6 Płytki mogą różnić się nieco kolorystycznie niż te które są zawarte w zdjęciach pokazowych zawartych na stronie www.bricktom.pl

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bricktom.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich zapamiętanie, bądź spisanie.

3.3. Zamówienie odbywa się poprzez formularz kontaktowy na stronie www.bricktom.pl lub poprzez wiadomość e-mail kontakt@bricktom.pl - również podany na stronie www.bricktom.pl

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską  lub odbiór osobisty. Koszty dostawy jest dobierany indywidualnie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 5 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 44249000050000450020497335

b) Płatność przy odbiorze towaru "do ręki doręczyciela - w tym przypadku kuriera"


VI. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. list na adres Tomasz Arndt Bagienica 15, 89-520, telefonicznie: 607-526-496, poczta e-mail kontakt@bricktom.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub towar na adres Tomasz Arndt Bagienica 15, 89-520 Gostycyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kontakt@bricktom.pl. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Tomasz Arndt Bagienica 15, 89-520 Gostycyn, mailowo pod adres kontakt@bricktom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.